Grasmücken

Dorngrasmücke
Dorngrasmücke
Samtkopf-Grasmücke
Samtkopf-Grasmücke
Gartengrasmücke
Gartengrasmücke
Mönchsgrasmücke
Mönchsgrasmücke

Laubsänger

Zilpzalp
Zilpzalp
Fitis
Fitis
Iberienzilpzalp
Iberienzilpzalp

Kanaren-Zilpzalp, Phylloscopus canariensis, Canary Islands Chiffchaff
Kanarenzilpzalp - Canary Islands Chiffchaff

Halmsänger

Cistensänger
Cistensänger
Goldkopf-Cistensänger
Goldkopf-Cistensänger